اعضای انجمن

دکتر مرضیه قرائتی

  • رشته : دکترای طب سنتی ایرانی
  • تخصص : متخصص طب سنتی ایرانی
  • عضو هیئت علمی : دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  • سمت اجرایی : مسئول امور شعب
  • ورودی : 87
  • استان طبابت : تهران

بیوگرافی