لوگو

اصفهان

آدرس:

خیابان سجاد، خیابان آپادانا اول، نبش بن بست 10، سلامتکده هورشید.

 

شماره تماس: 09910580133
سال تاسیس:
لیست اعضا هیئت مدیره

دکتر سیدمحمد علی سروش زاده

دانشجوی دکترای داروسازی سنتی
کد نظام پزشکی: 139783
ایمیل: drsoroushzadeh@gmail.com
کد نظام پزشکی: 94214
ایمیل: dralgh94214@gmail.com

دکتر حماسه تواهن

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی:
ایمیل: 09101111111