لوگو

مسعود مختاری

آدرس:

خراسان رضوی- مشهد

شماره تماس: 09155334287
سال تاسیس:
لیست اعضا هیئت مدیره
کد نظام پزشکی: 105872
ایمیل: Dr.reza_soleimani@yahoo.com
لیست اعضا پیوسته

دکتر محمد رضا مهری

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 72362
ایمیل: mehrimr1@mums.ac.ir

دکتر صادق شکری

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 61093
ایمیل: Shokris@mums.ac.ir

دکتر مریم حسینی ابریشمی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 99416
ایمیل: dr.abrichami@gmail.com
کد نظام پزشکی:
ایمیل:

دکتر یونس نجفیان رضوی

دستیار تخصصی طب ایرانی
کد نظام پزشکی: 81452
ایمیل: yones_dr@yahoo.com

دکتر فاطمه محجوب

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 133299
ایمیل: Dr.mahjoubfatemeh@gmail.com
کد نظام پزشکی: 104429
ایمیل: rahele.kargozar1357@gmail.com
کد نظام پزشکی: 105872
ایمیل: Dr.reza_soleimani@yahoo.com
کد نظام پزشکی: 65519
ایمیل: drmonir_sahebkar@yahoo.com

دکتر حمیدرضا حسین زاده

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی:
ایمیل:

دکتر مجید انوشیروانی

متخصص طب سنتی ایرانی
کد نظام پزشکی: 74633
ایمیل: Dr.anushiravani@gmail.com