انجمن علمی طب سنتی ایران

انجمن طب سنتی ایران

 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز : 37
بازدید دیروز : 712
این ماه : 18960
مجموع : 2896305

کتاب ورزش در طب سنتی ایرانbadge

کتاب ورزش در طب سنتی ایران

قواعد تغذیه در بیماری هاbadge

قواعد تغذیه در بیماری ها بر اساس مبانی طب سنتی ایرانی

دومین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی ایران ۸ تا ۱۱ مهرماه سال جاری در مصلی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار انجمن علمی طب سنتی ایران سومین همایش ملی طلای سبز از تاریخ 6 الی 9 آبان سال 93 در مرکز آفرینشهای کانون فکری کودکان و نوجوانان برگزار می گردد.

کمیته پژوهشی انجمن علمی طب سنتی ایران برگزار می کند:

کارگاه تخصصی تغذیه ویژه دانشجویان و فارغ التصیلان رشته تغذیه

کارگاه تغذیه شامل مباحث:

1-     مبانی طب سنتی ایران و امور  طبیعیه
2-    شش اصل ضروری زندگی و اثرات آن بر تغذیه
3-    بررسی غذا از دیدگاه طب سنتی ایران
4-    تدابیر تغذیه
5-    تدابیر آب و نوشیدنی ها
6-    مراحل چهارگانه هضم در طب سنتی ایران
7-    تشکیل اخلاط از غذا
 
ظرفیت کارگاه: 25 نفر
هزینه ثبت نام:    90  هزار تومان
زمان برگزاری:  مرداد ماه
مدت دوره: 16 ساعت

برنامه دوره اول کارگاه آموزشی شماره 1 تغذیه

روز

ساعت

مبحث

مدرس

5شنبه

 

8-9:30

آشنایی با طب سنتی وامورطبیعیه

دکتر افراسیابان

9:30-9:45

استراحت و پذیرایی

9:45-11:15

سته ضروریه و اثر آنها بر تغذیه

دکتر افراسیابان

11:15-11:30

استراحت و پذیرایی

11:30-13

تشکیل اخلاط از غذا وآشنایی با علائم غلبه هر خلط

دکتر کارکن

13-14

نهار و نماز

14-15:30

بررسی خوردنیها از دید طب سنتی

دکتر کارکن

15:30-15:45

استراحت و پذیرایی

15:45-17:15

مراحل هضم و دفع

دکتر کارکن

جمعه

 

8-9:30

تدابیر  تغذیه ای

دکتر مجاهدی

9:30-9:45

استراحت و پذیرایی

9:45-11:15

تدابیر آب و نوشیدنی ها

دکتر مجاهدی

11:15-11:30

استراحت و پذیرایی

11:30-13

بررسی سفره باز

دکتر کارکن

 

  مکان: خیابان حافظ جنوبی(وحدت اسلامی)، نبش خیابان بهشت، دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران
برای اطلاعات بیشتر با تلفن 55580388 تماس بگیرید.

 

 

دوره آمادگی آزمون PhD طب سنتی ایران

انجمن علمی طب سنتی ایران دوره آمادگی آزمون PhD طب سنتی ایران برگزار می کند.

ظرفیت محدود

محل تشکیل کلاسها: خیابان بهشت، دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران

شماره کارت انجمن علمی:

5894-6318-3892-1344


بانک رفاه - بنام انجمن علمی طب سنتی ایران

 

تاریخ

جلسه

ساعت

عنوان

موضوعات

مدرس

پنج شنبه

13/6/93

1

9:30-8

عربی 1

 

 

 

9:45-9:30

استراحت

 

 

2

11:15-9:45

عربی 2

 

 

 

11:30-11:15

استراحت

 

 

3

13-11:30

عربی 3

 

 

 

14-13

ناهار نماز

 

 

4

15:30-14

عربی 4

 

 

جمعه

14/6/93

5

9:30-8

- ورود به طب

- امور طبیعیه (1) ارکان و مزاج

- تعریف و تقسیم بندی علم طب از دیدگاه طب سنتی

- انواع و وظایف ارکان چهارگانه

- مفهوم مزاج و حرارت و رطوبت از دیدگاه طب سنتی، مزاج اصلی (مادرزادی)، انواع کلی مزاج، مزاج معتدل و انواع آن

 

 

9:45-9:30

استراحت

 

 

6

11:15-9:45

امور طبیعیه (2) اخلاط، اعضا، ارواح، قوا و افعال

- مزاج سنین، جنسیت، حالات روحی و روانی، اعضای بدن، اماکن و اقالیم، فصول

- خصوصیات اخلاط چهارگانه در بدن: صفرا، خون، بلغم و سودا

- اسباب چهارگانه اخلاط

 

 

11:30-11:15

استراحت

 

 

7

13-11:30

امور طبیعیه (3) اخلاط، اعضا، ارواح، قوا و افعال

- اهمیت غذا و هضم در تولید اخلاط

- طبقه بندی کلی اعضای بدن در طب سنتی و مزاج آن ها

 

 

14-13

نماز و ناهار

 

 

8

15:30-14

امور طبیعیه (4)

- ارواح و قوای بدنی و ارتباط آن ها با اعضا

- انواع افعال

تشریح

 

پنجشنبه

20/6/93

 

9

9:30-8

اسباب و علل

- انواع علل: صحی و مرضی

- سته ضروریه: تبیین کلی و بیان شاخه های شش گانه آن

- انواع اصلی (سه گانه) بیماری ها در طب سنتی

- عواملی که منجر به سوء مزاج های گرم، سرد، خشک یا تر می شوند.

- مراحل چهار گانه مرض

 

 

9:45-9:30

استراحت

 

 

10

11:15-9:45

دلائل و علائم 1

- معيارهايمهمبرايتشخيصمزاجاشخاص

- علائماشخاصبامزاجگرم،سرد،خشكياتر

- علائمافزايشاخلاطدربدن

 

 

11:30-11:15

استراحت

 

 

11

13-11:30

دلایل و علائم 2

- علائماختصاصيمزاجهايچهارگانهاعضايمهم(مغز،قلب،كبد،معده،چشم)

 

 

14-13

نماز و ناهار

 

 

12

15:30-14

دلایل و علائم 3

- اصولنبضشناسي

- اصولادرارشناسي

 

جمعه

21/6/93

13

9:30-8

تدابيرصحيودرماني1:

تدابيرخاصمزاج

هايچهارگانه،تدابير

سنينوشرايط

خاص،تدابيرشرايط

آبوهوايي

- روشزندگيصحيح:مواردمفيدومضر) براياشخاصدارايمزاجگرمياسرد)

خشك،تروبيماريهايشايعدرهرمزاج)

- تدابيرجوانان،پيران،افرادباردار،شغلها

- خصوصياتانواعاقليم،خانه،حمام،باد،درياوفصولازديدگاهمزاجي وطبسنتي

 

 

9:45-9:30

استراحت

 

 

14

11:15-9:45

تدابيرصحيو

درماني2:تدابير

حركتوسكون

بدنيوجماع،خواب

وبيداري،حالاتو

رخدادهايرواني

(اعراضنفساني)

- خصوصياتبيحركتيوانواعفعاليتهايبدني،ورزش،مشتومال

ماساژ) وجماعازديدگاهمزاجيوطبسنتي)

- مشخصاتمزاجيوشرايطخواب(زمان،مكان،بستر،ميزان،شيوهو

بيداريازديدگاهطبسنتي)

- خصوصياتانواعحالاترواني(خشم،هيجان،لذت،ترس،غم،

افسردگيوحرفههاازديدگاهمزاجيوطبسنتي)

 

 

11:30-11:15

استراحت

 

 

15

13-11:30

تدابيرصحيو

درماني3:

خوردنيهاو

آشاميدنيها

- آدابوشرايطكليغذاوغذاخوردنصحيحازديدگاهطبسنتي:

مقدار،زمان،نوعوتنوع،وعدهها،مكان،اشتها،معدهها،فصول،عادات،

حركت،آشاميدن،حالاترواني،سن،شغل،پرهيزها،دربيماري

 

 

14-13

نماز و ناهار

 

 

16

15:30-14

تدابيرصحيو

درماني4:تدابير

پاكسازيودفع

موادزائدازبدن

(احتباسواستفراغ)

- خصوصياتوشرايطانواعروشهايپاكسازيبدنازموادزائدبهطورطبيعي(ادرار،مدفوع،عرق،عادتماهانهو...) ياطبي (ايجاداسهال،قي، حجامت،فصد،زالو)ازديدگاهطبسنتي

 

 

 

پنج شنبه

27/6/93

 

 

 

17

9:30-8

داروشناسی 1

كليات،دواوذوالخاصيه،درجاتادويه،عملكردداروها

- تعريفغذا،دوا،غذايدواييودوايغذاييوذكرمثالهاييازهريك

- انواعغذاهاازديدگاهطبسنتيوذكرمثالهاييازهريك

 

 

9:45-9:30

استراحت

 

 

18

11:15-9:45

داروشناسی 2

اصطلاحات،مفاهيموترمينولوژيهايمهمدرداروشناسيسنتي

- انواعمزههاوخصوصياتمزاجيهريك

 

 

11:30-11:15

استراحت

 

 

19

13-11:30

داروشناسی3

اصطلاحات،مفاهيموترمينولوژيهايمهمدرداروشناسيسنتي- ادامه

 

 

14-13

نماز و ناهار

 

 

20

15:30-14

داروشناسی 4

اصطلاحات،مفاهيموترمينولوژيهايمهمدرداروشناسيسنتي- ادامه

 

 

15:45-15:30

استراحت

 

 

21

17:15-15:45

مفردات 1

حبوبات،گوشتها،لبنيات

 

جمعه

28/6/93

22

9:30-8

الموجز1

 

 

 

9:45-9:30

استراحت

 

 

23

11:15-9:45

الموجز2

 

 

 

11:30-11:15

استراحت

 

 

24

13-11:30

الموجز3

 

 

 

14-13

نماز و ناهار

 

 

25

15:30-14

مفردات 2

ميوهها،سبزيجات

 

 

15:45-15:30

استراحت

 

 

26

17:15-15:45

رفع اشکال

 

 

 

توضیحات دوره:

1-    این دوره مباحث اختصاصی طب سنتی از منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت را پوشش می دهد و دروس ماژور طب کلاسیک در این دوره ارائه نمی گردد.

2-    منابع آزمون: بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت، منابع اعلام شده برای آزمون سال 93 به شرح زیر است:

•    قانونچه چغمینی تألیف استاد اسماعیل ناظم- انتشارات المعی سال 90
•    مروری بر کلیات طب سنتی- تألیف دکتر محسن ناصری- نشر شهر- شماره تماس فروش کتاب 09195409892
•    الموجز ابن نفیس چاپ مصر- بخش های منتخب- موجود در لینک منابع الکترونیک
•    کتاب صرف و نحو عربی تالیف دکتر خوانساری – بخش منتخب –موجود در لینک منابع الکترونیک


•    فایل الکترونیک منابع آزمون از آدرس زیر قابل دانلود است:
 http://www.sanjeshp.ir

3-    ثبت نام: ثبت نام به صورت غیر حضوری میسر است.

شهریه دوره: 850 هزار تومان می باشد که پس از واریز به شماره کارت :  1344-3892-6318-5894
بانک رفاه بنام انجمن علمی طب سنتی ایران با دفتر انجمن علمی به شماره 55580388 و یا 09100198377 تماس گرفته و با اعلام شماره پیگیری ثبت نام خود را قطعی نمایید.

این شهریه شامل هزینه کلاس و ناهار و میان وعده می باشد.

مهلت ثبت نام: 9 شهریور

لیست پزشکان و اساتید و مراکز درمانی مورد تأیید انجمن علمی طب سنتی ایران به شرح ذیل اعلام می شود:

مراکز درمانی مورد تایید

 • درمانگاه خارک
 • درمانگاه بهشت
 • درمانگاه هروی
 • درمانگاه شهدای تجریش
 • درمانگاه شهید بهشتی
 • سلامتکده شاهد

تمامی کادر درمانی مشغول به فعالیت در مراکز درمانی فوق نیز مورد تایید می باشند.

فارغ التحصیلان طب سنتی مورد تایید

 • دکتر مجید امتیازی
 • دکتر مژگان تن ساز
 • دکتر مرضیه بیگم سیاه پوش
 • دکتر فاطمه نجات بخش
 • دکتر حسن نامدار
 • دکتر فرشاد امینی بهبهانی
 • دکتر محمود خدادوست
 • دکتر سید محمد نظری
 • دکتر سید علی مظفرپور خوشرودی
 • دکتر سید حمید کمالی
 • دکتر مجید اصغری
 • دکتر روشنک مکبری نژاد
 • دکتر الهام عمارت کار
 • دکتر رسول چوپانی
 • دکتر سید شاهین سلطانی
 • دکتر مینا موحد
 • دکتر مهدی علیزاده
 • دکتر علیرضا عباسیان
 • دکتر ابراهیم خادم ازغدی
 • دکتر لیلا شیربیگی
 • دکتر سید محمدباقر فضل جو
 • دکتر بهجت جوادی
 • دکتر مهدی یوسفی
 • دکتر میثم شیرزاد
 • دکتر فاطمه نجات بخش
 • دکتر حسین مرادی دهنوی
 • دکتر حسین رضایی زاده
 • دکتر عفت شاه کرمی
 • دکتر مهرداد کریمی
 • دکتر ملیحه تبرایی
 • دکتر امیرحسین لطیفی
 • دکتر محسن بهرامی
 • دکتر رضا ایلخانی
 • دکتر الهام قدمی یزدی
 • دکتر عفت جعفری دهکردی
 • دکتر ملیحه متوسلیان
 • دکتر روشنک قدس

اساتید مورد تایید انجمن

 • استاد محمد عبادیانی (طب سنتی)
 • استاد اسماعیل ناظم (طب سنتی)
 • استاد مومن تبریزی (طب سنتی)
 • استاد عرب (طب سنتی)
 • آقای محلوجی کرمانشاهی (ماساژ)
 • آقای فاتح (ماساژ)


تازه ها


انجمن های علمی پزشکی

انجمن علمی طب سنتی ایران را محبوب کنید !

انجمن طب سنتی ایران